Lilbraries for All - logo
www.librariesforall.eu

Local Projects

Libraries for All - Czech Republic / Knihovny pro všechny - Česká republika

Multicultural Center Prague (Czech Republic)
The final project documents (e.g. guideline, manual, regional report) are available for download in the section Products.
Other materials referring to the local project activities are to be found on the webpage Results.

 Libraries for all - Multicultural Centre Prague

mlp2.jpgThe main local partner of the Multicultural Centre Prague (MKC Prague) in the Czech Republic came to be the Municipal Library of Prague (MLP), a public library network comprising a central library, 43 affiliate branches and 3 mobile libraries.

There are three target groups of the project: migrants, adults and children living within the Region of the Capital City of Prague, but also librarians and library visitors. In cooperation with MKC Prague, the library offers new services for migrants that are now easily accessible thanks to a new arrangement of the information space which takes into account migrants’ needs. The MKC Prague ran trainings for librarians. The library regularly informs staff through the library intranet. Library visitors have noticed new services for migrants and in September 2010 they had an opportunity to learn more at an exhibition in the library public spaces.

The history of the project

In June 2009, the Multicultural Centre Prague and the Municipal Library of Prague introduced an Advisory Board consisting of linguists, librarians, representatives of NGOs and migration institutions. The Advisory Board has been a consultative organ responsible for managing the project content management and the selection of activities. The Advisory Board actively participated mainly in the preparation and initial phases of the project between June and October 2009. In the second half of the project, the body was in charge of project monitoring, consulting, evaluation and planning of further activities that could possibly follow after the project completion.

After the preparation phase in summer 2009 new services for migrants were communicated through library information brochures produced in 7 foreign languages, including Russian, Ukrainian, Mongolian, German, English, Vietnamese and Chinese. A notice was posted on websites of non-government organisations in Prague that deal with migrants and the word was also spread to organisations and associations of migrants via e-mail, telephone, by volunteers and MKC Prague’s external co-workers. The new library services were also advertised in minority press.

Examples of the project activities

An example of a very successful practice is the ‘low threshold’ course of Czech language for migrants organized by MKC Prague and MLP in partnership with the Centre for Integration of Foreigners (CIC) in Prague. The principle of ‘low threshold’ is reflected in the accessibility and openness of the course. Participants are not obliged to register. Each class is a compact unit focusing on specific everyday-life situations, and as the topics repeat they can be discussed in more depth. This specific methodology was awarded the LABEL prize in 2009.

In October 2009, two Infopoints for migrants offering e-learning language courses were opened at the Central library and MLP’s Opatov branch.

MKC Prague and MLP ran computer training for migrants between October 2009 and May 2010, in which migrants, mainly from Ukraine and Russia, have participated. The popularity of the training has gradually increased.

vystava.JPGIn cooperation with a non-government organization InBáze Berkat we have organized a weekend out of Prague for children with the topic being „My home“. Works created in artistic workshops were exhibited and the best ones awarded during a ceremony at the exhibition „My home” which held place in the library’s Opatov branch in September 2010. This event was aimed as an opportunity for foreign artists living in Prague to publicly showcase their artwork. Combined with the works of children, the exhibition provided an unusual experience to all library visitors.

Library staff trainings

Besides the new library services for migrants, our project has focused on the library staff training as the second main aspect. In 2009, a theoretically-oriented seminar for librarians was held. There were presented contributions on the overall migration situation in the Czech Republic and Prague, communication with migrants according to their needs, as well as examples of good practice. In the final part of the seminar, a panel discussion with spokespeople and other guests was held, covering the topic “The role of libraries in education and integration of migrants”.

Two practically-oriented workshops for librarians with 20 participants each, took place in February 2010. The participants were the staff members of the MLP Central library and MLP branches operating in Prague parts with migrant background. The topic was “Communication with migrants in a library”. Librarians have had an opportunity to prepare and experience common communication situations that occur in a library. Based on the workshop, a handbook for librarians providing guidance and basic phrases was produced.

obrazovka.pngFuture Prospects

The project “Libraries for All“ enabled the Municipal Library to expand its services for migrants, establish new contacts with migrant-oriented organisations both in the Czech Republic and abroad and to continue to provide further training and education to its staff. The project results laid the foundations for further development of the library towards becoming a multicultural education center in several areas:

 • The Municipal Library of Prague was provided with information materials about the library and its services in several languages for further use.
 • The library has broadened its offer of information services through the so-called Infopoints that have become part of its Information Centers, including a special website with information for library readers with migrant background.
 • The library has established cooperation with the Center for Integration of Foreigners, together it will continue to provide Czech language courses. This form of cooperation can serve as an example for other libraries that face financial difficulties when they attempt to organise language courses by themselves.
 • The Center for Integration of Foreigners is preparing a workshop for MLP librarians working with children. The aim of this workshop is to ensure well-delivered children’s lectures even if some members of the young audience do not speak Czech.
 • The library also offers computer courses run by MLP staff aimed for basic user knowledge, with no certificate awarded.


More about current activities and also detailed information on the project, translated documents, invitations and news are to be found on MLP website www.mlp.cz/libraries or in our “Regional Report”.

logo_en.jpgThe project was realized with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union and Ministry of Culture Czech Republic.

For more information on the local program and project progress, please contact:

Barbora Loudová Stralczynská
Coordinator of local project, webmaster of www.librariesforall.eu
E-mail: czechmade@mkc.cz
Phone: +420 296 325 345
www: http://www.mkc.cz/


Knihovny pro všechny - Multikulturní centrum v Praze

mlp1.jpgMultikulturní centrum Praha a Městská knihovna v Praze připravily v knihovně nové programy pro cizince v rámci evropského projektu Knihovny pro všechny. Patří mezi ně základní počítačový kurz, nízkoprahové kurzy češtiny, založení dvou informačních koutků pro cizince, e-learningový kurz češtiny, přehledy cizojazyčné literatury, překlady informačních materiálů knihovny cizích jazyků či kulturní akce.
Projekt má tři cílové skupiny: cizince, dospělé i děti žijící na území hlavního města Prahy, dále knihovníky pracující v síti knihovny a konečně širokou veřejnost knihovníků i běžných návštěvníků knihovny. Cizincům jsou nabízeny nové nabídky služeb a přizpůsobení knihovního informačního prostoru pro jejich snadnější přístup ke službám knihovny. Pro knihovníky byla připravena školení a pro veřejnost výstava děl cizinců v prostorách knihovny v září 2010.

Průběh projektu

V červnu 2009 vznikla v Praze poradní skupina složená z lingvistů, knihovníků, pracovníků neziskových organizací a institucí zaměřených na integraci a vzdělávání cizinců. Poradní skupina se aktivně zapojovala do projektu především v jeho přípravné a počáteční fázi v období červen až říjen 2009. V druhé polovině projektu sledovala průběh aktivit a fungovala jako poradní orgán s evaluační funkcí a plánovací úlohou ve vztahu k pokračování projektových aktivit po skončení projektu. Členové poradní skupiny participovali na přípravě semináře a workshopů pro knihovníky a pomáhali rovněž při přípravě jazykových mutací informačních letáků knihovny a projektu.

Po přípravné fázi během léta 2009 byly v září 2009 propagovány nové nabídky projektu a vznikly informační letáky knihovny přeložené do sedmi jazyků (ruština, ukrajinština, mongolština, němčina, angličtina, vietnamština, čínština). Informace o nových službách knihovny byly zveřejněny na webových stránkách neziskových organizací v Praze pracujících s cizinci. Organizace a spolky cizinců byly informovány o aktivitách pro cizince skrze mailovou i telefonickou komunikaci a dále přes dobrovolníky a spolupracovníky naší organizace. Informace byly publikovány také v tisku menšin.

Aktivity uskutečněné v rámci projektu

klarinet.JPG V říjnu byl otevřen kurz počítačů pro cizince. Kurz byl navštěvován menší skupinou žen především z Ukrajiny a Ruska a trval do konce ledna 2010. Dále na něj navázal další kurz od února 2010, přičemž zájem se postupně zvyšoval

Za velmi úspěšný lze pokládat nízkoprahový kurz češtiny pořádaný ve spolupráci MKC  Praha a Městské knihovny v Praze s Centrem pro integraci cizinců Praha. Kurz začal v lednu 2010 a účastníky byli lidé doslova z celého světa a všech kontinentů. Nízkoprahovost kurzu spočívá v jeho otevřenosti. Studenti se nemusí hlásit, stačí, když přijdou na kurz. Nepostupuje se dle učebnice, ale studenti dostávají pracovní listy. Každá hodina je ucelenou tematickou jednotkou, která je věnována některému z každodenních problémů či situací. Tato speciální metodika byla oceněna cenou LABEL 2009. Kurzy budou nadále pokračovat i po skončení projektu.

Ve spolupráci s organizací InBáze Berkat jsme připravili víkend dětí mimo Prahu k tématu „Můj domov“. Výstupy z výtvarných dílen byly zařazeny do soutěže, jejíž vyhlášení proběhlo v rámci vernisáže výstavy „Můj domov“, která se uskutečnila v září 2010 v knihovně na Opatově. Výstavy se účastnili umělci z řad cizinců, kteří žijí v ČR, ale nemohou svá díla z různých důvodů vystavovat. Výstava fotografií, maleb i tradičních oděvů, společně s díly dětí připravila návštěvníkům netradiční zážitek a byla zahájena velkolepou vernisáží s módní přehlídkou a dalším kulturním programem.

Vzdělávací aktivity pro knihovníky

Druhou hlavní složkou projektu bylo vzdělávání zaměstnanců knihovny. V říjnu 2009 proběhl seminář pro knihovníky sestávající se z příspěvků o celkové migrační situaci v ČR a v Praze, komunikaci s cizinci a jejich potřebách. Velmi důležitou složkou bylo představení příkladů dobré praxe v integraci cizinců do knihoven v ČR (Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Krajská vědecká knihovna v Liberci) a v zahraničí (Švédsko). Na konci semináře proběhla panelová diskuse k tématu Role knihovny ve vzdělávání a integraci cizinců.

web_2.bmpV únoru 2010 byly připraveny dva prakticky zaměřené workshopy pro knihovníky (vždy po 20 účastnících, zaměstnancích z Ústřední knihovny a poboček v městských částech s velkou hustotou obyvatel cizího původu). Tématem byla Komunikace s cizinci v knihovně. Knihovníci měli příležitost si připravit a v reálné komunikační situaci s cizinci také prakticky vyzkoušet nejběžnější situace v knihovně (registrace čtenáře, vypůjčení, rezervace či ztráta knihy, získávání informací v knihovně apod.). Na základě obou workshopů vznikl manuál pro knihovníky s radami a frázemi pro nejčastější situace v knihovně.

Plány do budoucna

Projekt „Knihovny pro všechny“ umožnil Městské knihovně v Praze ve spolupráci s MKC Praha rozšířit své služby pro migranty, navázat nové kontakty s organizacemi pracujícími s migranty jak v ČR, tak v zahraničí a pokračovat v dalším školení a vzdělávání svých zaměstnanců. Výstupy projektu položily základy pro další rozvoj knihovny ve směru multikulturního vzdělávacího centra:

 • Městská knihovna v Praze získala informační materiály o knihovně a nabídce služeb v několika jazycích, které mohou být snadno aktualizovány a využívány i nadále.
 • Knihovna rozšířila svoji nabídku informačních služeb prostřednictvím tzv. Infopointů, které se staly součástí Informačních center MKP. Tyto budou i nadále provozovány a vedeny zaměstnanci knihovny, včetně zvláštní internetové stránky obsahující informace pro čtenáře-cizince.
 • Knihovna navázala spolupráci s Centrem pro integraci cizinců Praha a společně nadále provozují kurzy češtiny pro cizince. Tato forma spolupráce může sloužit jako příklad pro další knihovny v zemi, které se potýkají s finančními potížemi při pokusech samostatně organizovat jazykové kurzy.
 • Centrum pro integraci cizinců Praha připravuje seminář pro knihovníky Městské knihovny v Praze, kteří pracují s dětmi. Cílem semináře je zajistit kvalitní přednášky pro děti i v případech, kdy některý z malých návštěvníků nemluví česky.
 • Knihovna provozuje počítačové kurzy, které vedou její zaměstnanci (základní uživatelské dovednosti, bez udělování certifikátů).
 • Konečně nové kontakty s většinou místních organizací zabývajících se problematikou vzdělávání a integrace migrantů jsou pro knihovnu zdrojem odborné podpory. Zároveň tyto kontakty otevírají nové možnosti dalšího nezávislého rozvoje knihovny po skončení projektu.


Městská knihovna vytvořila stránku věnovanou projektu Knihovny pro všechny, kde jsou ke stažení všechny přeložené materiály, pozvánky a hlavní informace o projektu. Více na www.mlp.cz/libraries.

logo_ministerstvo.jpgProjekt Knihovny pro všechny je financován z fondů Evropské unie a Ministerstva kultury České republiky.


With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.
support of the Lifelong Learning Programme of the European Unionsupport of the Lifelong Learning Programme of the European Union
 
© 2009 Project partners of the Libraries for All - ESME project

Immigrant InstituteMulticultural Center Pragueokay. zusammen lebenSAT 3Public Library of Frankfurt am Main