Lilbraries for All - logo
www.librariesforall.eu

Local Projects

Libraries for All - Sweden / Libraries for All - Sverige

Immigrant Institute (Sweden)

The final project documents (e.g. guideline, manual, regional report) are available for download in the section Products.
Other materials referring to the local project activities are to be found on the webpage Results.

LIBRARIES FOR ALL – SWEDEN

Obr__zek1.jpgKey questions

How do we promote libraries for all? How can we integrate immigrants’ linguistic and cultural resources in the local development of library services? What happens if we involve local residents in the development process? These questions have been addressed by Biskopsgården Library in Gothenburg, appointed Swedish pilot library in spring 2009. It is one of 25 public libraries in Gothenburg, situated in the city district Biskopsgården where half of the 25 500 residents has immigrant background. 

Cooperation with local residents

Biskopsgården Library wanted to enhance its role as multilingual and intercultural meeting place and forum for lifelong learning. As a first step the library invited local residents from the largest language groups in the city district to form a multicultural advisory board together with library staff members. The advisory board turned out to be a valuable forum for discussions on local needs and improvements and a useful information channel for reaching new target groups. It continues also after the project end.

Following the local needs assessment carried out in 2009, a large number of library services, offers and events have been developed and implemented in 2009-2010 in cooperation with local residents and trainees with international background and local partner organisations. All activities and events offered at the library are free of charge in order not to exclude anyone from participating. Below follows a selection of some of the best offers:

For young children: 

Children’s theatre
Story telling, not least a bilingual story telling series implemented in cooperation with local preschools and their multilingual staff

For older children and teenagers: 

Homework support three evenings per week in cooperation with volunteers from the Red Cross Youth Section and Medborgarskolan
Youth film club
Creative workshops during school holidays

For adults: 

“Language Cafés” – weekly non-formal drop-in conversational groups in Swedish, English and Kurdish
Homework support 
Basic computer courses 
Knitting cafés
Author visits – in particular immigrant authors
World film evenings
Art and handicraft exhibitions by the local artist of the month in the Art Corner 

New library users

The number of library users increased by 14% and media loans by 5% compared to previous year. 1 245 new library cards were issued at Biskopsgården Library 1 June 2009 through 30 September 2010 and 204 new members were enrolled in the adult learning environment at the library (Adults in Learning).

Media purchases

Media purchases in the project framework (N=366) include Swedish language courses, dictionaries, grammars and easy readers with CDs for language learners, as well as everyday life handbooks and fiction in fifteen languages for adults and children.

New sign system

A new sign system installed at Biskopsgården Library in the project framework makes it easier for new library users to find their way at the library and literature in other languages than Swedish now have signs in original script (e.g. signs in Chinese for literature in Chinese etc), an appreciated symbolic and welcoming gesture.

Plans for the future

Together with our Swedish sister project, the ESF intercultural competence development project “The Interlingual Library”, headed by the Regional Library Office in Western Sweden, Biskopsgården Library and the Immigrant Institute will continue to disseminate the project outcomes and results, like the project Manual and Guidelines, and our experience of cooperation with local residents.

In the project Libraries for All - ESME we have experienced the great potential of the public library in the integration process. This we will bring to the fore in other local, regional and international projects that we entail.


LIBRARIES FOR ALL – SVERIGE

Obr__zek3.jpgCentrala frågor

Hur skapar vi bibliotek för alla? Hur kan vi ta vara på invandrares språkliga och kulturella resurser i den lokala utvecklingen av biblioteket och dess verksamhet? Och vad händer när boende bjuds in att samarbeta med biblioteket?

Det här är frågor som vi arbetat med på Biskopsgårdens bibliotek som utsågs till projektets svenska modellbibliotek våren 2009. Biskopsgårdens bibliotek är ett av 25 folkbibliotek i Göteborg, beläget i stadsdelen Biskopsgården där hälften av stadsdelens 25 500 invånare har invandrarbakgrund. 

Samarbete med boende

Biskopsgårdens bibliotek ville utöka bibliotekets funktion som mångspråkig och interkulturell mötesplats och forum för livslångt lärande. Som ett första steg bjöd biblioteket in boende från de största språkgrupperna i stadsdelen tillsamarbete med biblioteket i en mångkulturell referensgrupp. Referensgruppen visade sig vara ett bra forum för diskussioner om lokala behov och förbättringar och en värdefull informationskanal till olika målgrupper. Samarbetet i referensgruppen kommer därför att fortsätta efter projektets slut. 

Efter en initial lokal behovsbedömning utvecklade och genomfördes ett stort antal aktiviteter på biblioteket 2009-2010 i samarbete med boende och praktikanter med internationell bakgrund och lokala samarbetsorganisationer. Alla aktiviteter erbjuds utan kostnad för att inte utestänga någon från att delta. Nedan följer ett urval av de bästa erbjudandena: 

För de yngsta: 

Barnteater
Sagostunder. En serie tvåspråkiga sagostunder erbjöds i samarbete med lokala förskolor och deras mångspråkiga personal

För lite äldre barn och tonåringar: 

Läxhjälp tre kvällar i veckan i samarbete med Röda corsets ungdomsförbund och medborgarskolan
Bibliotekets filmklubb
Workshops på skolloven

För vuxna: 

Språkcaféer för att träna på att prata svenska, engelska respektive kurdiska
Läxhjälp
Grundläggande datorkurser
Stickcafé
Författarbesök – i synnerhet författare med invandrarbakgrund
Världsfilmkvällar
Konsthörnan med konst- och hantverksutställningar av månadens konstnär

Nya biblioteksanvändare

Biskopsgårdens bibliotek brukar ha ca 700 besökare per dag, ca 200 på lördagar. Antalet biblioteksbesökare ökade med 14 % och antalet utlån med 5 % jämfört med föregående år. 1 245 nya bibliotekskort utfärdades mellan 1 juni 2009 och 30 september 2010 och lärmiljön VIDARE/Vuxna i lärande utökades med 204 nya medlemmar.

Mediainköp

Mediainköpen i projektet (N=366) omfattar svenska språkkurser, lexikon, grammatikböcker och lättlästa böcker i kombination med CD, vardagslivets handböcker och skönlitteratur för vuxna och barn på femton språk..

Nytt skyltsystem

Det nya skyltsystem som Biskopsgårdens bibliotek har installerat gör det enklare för nya biblioteksanvändare att hitta på biblioteket. Extra positivt är att litteratur på andra språk än svenska skyltas på originalspråk (t.ex. skyltar på kinesiska för kinesisk litteratur), en uppskattad symbolisk och välkomnande gest.

Framtidsplaner

Tillsammans med vårt svenska systerprojekt, det interkulturella kompetensutvecklingsprojektet “Det mångspråkiga biblioteket”, som leds av Regionbiblioteket Kultur i Väst, kommer Biskopsgårdens bibliotek och Immigrant-institutet att fortsätta sprida projektresultaten, såsom projektets Handbok och Riktlinjer, liksom vår positiva erfarenhet av samarbete med boende.

I projektet Libraries for All - ESME har vi fått erfara folkbibliotekets potential i integrationsprocessen. Den erfarenheten tar vi med oss in i andra lokala, regionala och internationella projektsamarbeten framöver.


With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.
support of the Lifelong Learning Programme of the European Unionsupport of the Lifelong Learning Programme of the European Union
 
© 2009 Project partners of the Libraries for All - ESME project

Immigrant InstituteMulticultural Center Pragueokay. zusammen lebenSAT 3Public Library of Frankfurt am Main