Lilbraries for All - logo
www.librariesforall.eu

Local Projects

Libraries for All - Sweden / Libraries for All - Sverige

Immigrant Institute (Sweden)

The final project documents (e.g. guideline, manual, regional report) are available for download in the section Products.
Other materials referring to the local project activities are to be found on the webpage Results.

LIBRARIES FOR ALL – SWEDEN

Obr__zek1.jpgKey questions

How do we promote libraries for all? How can we integrate immigrants’ linguistic and cultural resources in the local development of library services? What happens if we involve local residents in the development process? These questions have been addressed by BiskopsgĂ„rden Library in Gothenburg, appointed Swedish pilot library in spring 2009. It is one of 25 public libraries in Gothenburg, situated in the city district BiskopsgĂ„rden where half of the 25 500 residents has immigrant background. 

Cooperation with local residents

BiskopsgÄrden Library wanted to enhance its role as multilingual and intercultural meeting place and forum for lifelong learning. As a first step the library invited local residents from the largest language groups in the city district to form a multicultural advisory board together with library staff members. The advisory board turned out to be a valuable forum for discussions on local needs and improvements and a useful information channel for reaching new target groups. It continues also after the project end.

Following the local needs assessment carried out in 2009, a large number of library services, offers and events have been developed and implemented in 2009-2010 in cooperation with local residents and trainees with international background and local partner organisations. All activities and events offered at the library are free of charge in order not to exclude anyone from participating. Below follows a selection of some of the best offers:

For young children: 

Children’s theatre
Story telling, not least a bilingual story telling series implemented in cooperation with local preschools and their multilingual staff

For older children and teenagers: 

Homework support three evenings per week in cooperation with volunteers from the Red Cross Youth Section and Medborgarskolan
Youth film club
Creative workshops during school holidays

For adults: 

“Language CafĂ©s” – weekly non-formal drop-in conversational groups in Swedish, English and Kurdish
Homework support 
Basic computer courses 
Knitting cafés
Author visits – in particular immigrant authors
World film evenings
Art and handicraft exhibitions by the local artist of the month in the Art Corner 

New library users

The number of library users increased by 14% and media loans by 5% compared to previous year. 1 245 new library cards were issued at BiskopsgÄrden Library 1 June 2009 through 30 September 2010 and 204 new members were enrolled in the adult learning environment at the library (Adults in Learning).

Media purchases

Media purchases in the project framework (N=366) include Swedish language courses, dictionaries, grammars and easy readers with CDs for language learners, as well as everyday life handbooks and fiction in fifteen languages for adults and children.

New sign system

A new sign system installed at BiskopsgÄrden Library in the project framework makes it easier for new library users to find their way at the library and literature in other languages than Swedish now have signs in original script (e.g. signs in Chinese for literature in Chinese etc), an appreciated symbolic and welcoming gesture.

Plans for the future

Together with our Swedish sister project, the ESF intercultural competence development project “The Interlingual Library”, headed by the Regional Library Office in Western Sweden, BiskopsgĂ„rden Library and the Immigrant Institute will continue to disseminate the project outcomes and results, like the project Manual and Guidelines, and our experience of cooperation with local residents.

In the project Libraries for All - ESME we have experienced the great potential of the public library in the integration process. This we will bring to the fore in other local, regional and international projects that we entail.


LIBRARIES FOR ALL – SVERIGE

Obr__zek3.jpgCentrala frÄgor

Hur skapar vi bibliotek för alla? Hur kan vi ta vara pÄ invandrares sprÄkliga och kulturella resurser i den lokala utvecklingen av biblioteket och dess verksamhet? Och vad hÀnder nÀr boende bjuds in att samarbeta med biblioteket?

Det hĂ€r Ă€r frĂ„gor som vi arbetat med pĂ„ BiskopsgĂ„rdens bibliotek som utsĂ„gs till projektets svenska modellbibliotek vĂ„ren 2009. BiskopsgĂ„rdens bibliotek Ă€r ett av 25 folkbibliotek i Göteborg, belĂ€get i stadsdelen BiskopsgĂ„rden dĂ€r hĂ€lften av stadsdelens 25 500 invĂ„nare har invandrarbakgrund. 

Samarbete med boende

BiskopsgĂ„rdens bibliotek ville utöka bibliotekets funktion som mĂ„ngsprĂ„kig och interkulturell mötesplats och forum för livslĂ„ngt lĂ€rande. Som ett första steg bjöd biblioteket in boende frĂ„n de största sprĂ„kgrupperna i stadsdelen tillsamarbete med biblioteket i en mĂ„ngkulturell referensgrupp. Referensgruppen visade sig vara ett bra forum för diskussioner om lokala behov och förbĂ€ttringar och en vĂ€rdefull informationskanal till olika mĂ„lgrupper. Samarbetet i referensgruppen kommer dĂ€rför att fortsĂ€tta efter projektets slut. 

Efter en initial lokal behovsbedömning utvecklade och genomfördes ett stort antal aktiviteter pĂ„ biblioteket 2009-2010 i samarbete med boende och praktikanter med internationell bakgrund och lokala samarbetsorganisationer. Alla aktiviteter erbjuds utan kostnad för att inte utestĂ€nga nĂ„gon frĂ„n att delta. Nedan följer ett urval av de bĂ€sta erbjudandena: 

För de yngsta: 

Barnteater
Sagostunder. En serie tvÄsprÄkiga sagostunder erbjöds i samarbete med lokala förskolor och deras mÄngsprÄkiga personal

För lite Ă€ldre barn och tonĂ„ringar: 

LÀxhjÀlp tre kvÀllar i veckan i samarbete med Röda corsets ungdomsförbund och medborgarskolan
Bibliotekets filmklubb
Workshops pÄ skolloven

För vuxna: 

SprÄkcaféer för att trÀna pÄ att prata svenska, engelska respektive kurdiska
LÀxhjÀlp
GrundlÀggande datorkurser
Stickcafé
Författarbesök – i synnerhet författare med invandrarbakgrund
VÀrldsfilmkvÀllar
Konsthörnan med konst- och hantverksutstÀllningar av mÄnadens konstnÀr

Nya biblioteksanvÀndare

BiskopsgÄrdens bibliotek brukar ha ca 700 besökare per dag, ca 200 pÄ lördagar. Antalet biblioteksbesökare ökade med 14 % och antalet utlÄn med 5 % jÀmfört med föregÄende Är. 1 245 nya bibliotekskort utfÀrdades mellan 1 juni 2009 och 30 september 2010 och lÀrmiljön VIDARE/Vuxna i lÀrande utökades med 204 nya medlemmar.

Mediainköp

Mediainköpen i projektet (N=366) omfattar svenska sprÄkkurser, lexikon, grammatikböcker och lÀttlÀsta böcker i kombination med CD, vardagslivets handböcker och skönlitteratur för vuxna och barn pÄ femton sprÄk..

Nytt skyltsystem

Det nya skyltsystem som BiskopsgÄrdens bibliotek har installerat gör det enklare för nya biblioteksanvÀndare att hitta pÄ biblioteket. Extra positivt Àr att litteratur pÄ andra sprÄk Àn svenska skyltas pÄ originalsprÄk (t.ex. skyltar pÄ kinesiska för kinesisk litteratur), en uppskattad symbolisk och vÀlkomnande gest.

Framtidsplaner

Tillsammans med vĂ„rt svenska systerprojekt, det interkulturella kompetensutvecklingsprojektet “Det mĂ„ngsprĂ„kiga biblioteket”, som leds av Regionbiblioteket Kultur i VĂ€st, kommer BiskopsgĂ„rdens bibliotek och Immigrant-institutet att fortsĂ€tta sprida projektresultaten, sĂ„som projektets Handbok och Riktlinjer, liksom vĂ„r positiva erfarenhet av samarbete med boende.

I projektet Libraries for All - ESME har vi fÄtt erfara folkbibliotekets potential i integrationsprocessen. Den erfarenheten tar vi med oss in i andra lokala, regionala och internationella projektsamarbeten framöver.


With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.
support of the Lifelong Learning Programme of the European Unionsupport of the Lifelong Learning Programme of the European Union
 
© 2009 Project partners of the Libraries for All - ESME project

Immigrant InstituteMulticultural Center Pragueokay. zusammen lebenSAT 3Public Library of Frankfurt am Main